Trwa ładowanie...
budowa

Zanim schowasz samochód. Budowa garażu krok po kroku

W starszych domach garaż rzadko był ich częścią. Obecnie się to zmienia, bo większość z nas ma przynajmniej jeden samochód. Niejednokrotnie jednak tego typu budynek stawia się osobno. Na co zwrócić uwagę podczas budowy garażu?

Share
Zanim schowasz samochód. Budowa garażu krok po kroku
Źródło: Shutterstock
d4d0ysw
W starszych domach garaż rzadko był ich częścią. Obecnie się to zmienia, bo większość z nas ma przynajmniej jeden samochód. Niejednokrotnie jednak tego typu budynek stawia się osobno. Na co zwrócić uwagę podczas budowy garażu?

Na nowych zasadach

W myśl zaktualizowanych 28 czerwca 2015 roku przepisów budowa garażu jest możliwa bez pozwolenia na budowę, o które wcześniej trzeba było starać się miesiącami. Obecnie wystarczy zgłoszenie, o ile spełni się określone warunki. Po pierwsze, powierzchnia zabudowy garażu nie może przekroczyć 35 m2. Po drugie, łączna liczba podobnych obiektów (także tych o charakterze gospodarczym czy rekreacyjnym) nie może być większa niż dwa na każde 500 m2 działki.

d4d0ysw

Ustalenia przed budową

W przypadku garażu podobnie jak innych budynków najważniejszy jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym znajduje się działka. Dane na ten temat można otrzymać w urzędzie miasta lub gminy wraz z informacją, czy działka ma status budowlanej oraz czy dla wskazanego obszaru istnieją określone parametry narzucające konkretny typ zabudowy, np. charakter elewacji czy rodzaj pokrycia dachu. Niekiedy stawia to pewne ograniczenia. Zanim więc zdecydujesz się na dany projekt lub model garażu gotowego, sprawdź, czy mieści się on w określonych normach (np. wymóg budowy garażu o dwuspadowym dachu może wyeliminować koncepcję blaszaka o płaskim pokryciu).

Możliwości lokalizacyjne

Usytuowanie garażu nie jest w pełni dowolne. Określa je Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W założeniach ogólnych określa się, że „odległości zabudowy od granicy działki budowlanej powinny wynosić co najmniej:

1) przy równoległym do granicy sytuowaniu ściany budynku:
a) z otworami okiennymi lub drzwiowymi — 4 m,
b) bez otworów okiennych lub drzwiowych — 3 m,

2) przy nierównoległym do granicy sytuowaniu ściany budynku – 4 m do najbliższej krawędzi zewnętrznej otworu drzwiowego lub okiennego w ścianach zwróconych w stronę tej granicy oraz 3 m do najbliższego narożnika, ryzalitu lub wykuszu budynku.”

d4d0ysw

Ponadto, jeśli wynika to z ustaleń o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, garaż może stanąć w odległości 1,5 m lub bezpośrednio przy granicy działki sąsiedniej.

Warunki techniczne

Nie ma znaczenia, na jakiego typu zabudowę się zdecydujesz. Tak samo traktowany jest garaż murowany, drewniany, z betonowych prefabrykatów czy blachy. Wspomniane rozporządzenie jasno określa również wymiary garażu oraz inne warunki techniczne, które powinien on spełniać, w tym normy i zabezpieczenia na wypadek pożaru. Mówią one m.in. o tym, że wysokość garażu nie powinna być mniejsza niż 2,2 m, wysokość wjazdu w świetle otworu – 2,3 m, a szerokość – 2,3 m. Stanowiska postojowe w garażu powinny mieć co najmniej 2,3 m szerokości i 5 m długości z uwzględnieniem półmetrowych odległości między pojazdem a ścianami czy słupem. Budynek trzeba też wyposażyć w otwory wentylacyjne oraz instalację elektryczną, co najlepiej wziąć pod uwagę jeszcze przed budową garażu.

Przygotowanie dokumentów

Zgłoszenie o budowie garażu należy złożyć we właściwym dla danego obszaru urzędzie. Powinno ono zawierać następujące elementy:

– adres i numer działki,
– opis budynku z uwzględnieniem materiałów, wymiarów, powierzchni zabudowy czy konstrukcji dachu,
– mapę pobraną w wydziale geodezji z zaznaczeniem innych zabudowań na naszej i sąsiednich działkach oraz planowanego usytuowania garażu, a także jego odległości od granic posesji czy innych charakterystycznych punktów,
– rzuty budynku i szkice elewacji,
– oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością sporządzone na urzędowym druku,
– przewidywany termin rozpoczęcia prac,
– dodatkowe pozwolenia i uzgodnienia dotyczące indywidualnych przypadków.

Co dalej?

Jeśli chodzi o budowę garażu, urząd ma 30 dni na wniesienie ewentualnego sprzeciwu. Jego brak oznacza zgodę na budowę i domknięcie formalności. O ile zakres robót budowlanych objętych zgłoszeniem nie narusza ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub innych przepisów, urząd bez problemu zgodzi się na rozpoczęcie prac. W przeciwnym wypadku wezwie petenta do wprowadzenia zmian w projekcie garażu lub złożenia dodatkowych dokumentów czy wyjaśnień. Roboty budowlane objęte zgłoszeniem należy rozpocząć w ciągu 3 lat od określonego terminu rozpoczęcia budowy. Po tym czasie należy dokonać nowego zgłoszenia.

d4d0ysw

Podziel się opinią

Share
d4d0ysw
d4d0ysw