Trwa ładowanie...
Kalkulatory Budowlane
budowa
02-11-2017 14:08

Nowe uprawnienia Inspektora Nadzoru Budowlanego. Kiedy i jak może cię skontrolować

Inspektor Nadzoru Budowlanego może być jednym z najważniejszych osób obecnych na placu budowy. Do jego zadań należy sprawowanie nadzoru i kontroli nad pracami. Nie musi dbać o interesy inwestora, dlatego jego wizyty mogą okazać się dla ciebie bardzo kosztowne. Zobacz, jakie zmiany zaszły w prawie budowlanym w 2017 r.

Nowe uprawnienia Inspektora Nadzoru Budowlanego. Kiedy i jak może cię skontrolowaćŹródło: Shutterstock.com
d20nyqy
d20nyqy

Kim właściwie jest Inspektor i jakie ma uprawnienia

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego posiada pewien zakres uprawnień, które nadaje mu ustawa Prawo Budowlane. W rozdziale 8 ustawodawca sprecyzował wszystkie uprawnienia organów nadzorczych. Jednym z najważniejszych jest fakt, iż wojewódzki i powiatowy inspektor zostają upoważnieni do wstępu na plac budowy, na teren zakładu pracy, bądź na teren obiektu budowlanego. Czynności kontrolne przeprowadza się przy obecności inwestora, kierownika budowy, kierownika zakładu pracy lub wyznaczonego pracownika. Więcej informacji na temat kierownika budowy znajdziesz w tym artykule.

Uwaga! Inspektor może przeprowadzić kontrolę bez obecności inwestora, kierownika budowy bądź wyznaczonego pracownika. Mówi o tym Art. 81a. Znajdziesz w nim zapis mówiący, iż w przypadku kontroli podmiotu niebędącego przedsiębiorcą, podczas nieobecności kierownika budowy, inwestora lub wyznaczonego pracownika, inspektor może przeprowadzić kontrolę w obecności przywołanego, pełnoletniego świadka.

Shutterstock.com
Źródło: Shutterstock.com

Ustawa Prawo Budowlane Art. 81b traktuje, że wojewódzki lub Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego podczas przeprowadzania kontroli budynku może zażądać przedstawienia lub udostępnienia dokumentacji: "związanej z prowadzeniem robót, przekazywaniem obiektu budowlanego do użytkowania, utrzymaniem i użytkowaniem obiektu budowlanego; świadczącej, że wyroby stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych, a w szczególności wyroby budowlane, zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi.”.

Inspektor wojewódzki i powiatowy mogą w czasie kontroli budynku zażądać dostarczenia w odpowiednim terminie dodatkowych ekspertyz oraz ocen technicznych. Taka sytuacja zaistnieje jednak tylko w uzasadnionych przypadkach. Przesłanką może być sytuacja, w której inspektor posiada uzasadnione wątpliwości dotyczące jakości wyrobów budowlanych, jakości przeprowadzonych robót budowlanych bądź stanu technicznego obiektu. Jednostka zobowiązana do dostarczenia owej dokumentacji dodatkowej (zazwyczaj jest to inwestor) wykonuje ją na własny koszt.

d20nyqy

Warto także pamiętać, iż inspektor może wydawać bezpośrednie polecenia kierownikowi budowy. Owe polecenia muszą być zanotowane w dzienniku budowy. Tego typu sytuacje mają miejsce, gdy inspektor uzna, że na placu budowy zaistniały nieprawidłowości, które stanowią zagrożenie dla życia lub zdrowia. Kierownik budowy musi wprowadzić poprawki wskazane przez inspektora. Jego obowiązkiem może być też wstrzymanie prac budowlanych, które są prowadzone niezgodnie z projektem budowlanym.

Shutterstock.com
Źródło: Shutterstock.com

Powiatowy Inspektorat może ponadto:

• Wydać nakaz rozbiórki obiektu uznanego za samowolę budowlaną.
• Nakładać kary za niezgodne z projektem wykonywanie robót budowlanych.
• Nakładać kary za użytkowanie obiektu bez pozwolenia na użytkowanie bądź bez zawiadomienia o zakończeniu budowy.
• Wydawać nakaz opróżnienia obiektu grożącego zawaleniem.
• Przyjmować zawiadomienia o katastrofach budowlanych i prowadzić postępowania wyjaśniające w tej sprawie.
• Wydawać nakaz usunięcia nieprawidłowości zaistniałych w obiekcie budowlanym.

Obowiązki oraz odpowiedzialność inspektora

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jest zobowiązany do kontroli prac realizowanych na terenie budowy. Do jego zadań należy sprawdzenie, czy prace budowlane przebiegają zgodnie z projektem, sztuką budowlaną oraz przepisami prawnymi. Do tych obowiązków należy także kontrola jakości materiałów zastosowanych podczas realizacji budowy.
Inspektor jest odpowiedzialny za pełnienie nadzoru. Wszystkie poczynione przez niego zaniedbania mogą sprawić, iż zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w której odebrane przez inwestora prace budowlane nie spełniają norm lub zostały wykonane niezgodnie z projektem budowlanym. W tym wypadku inspektor może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Warto też wiedzieć, że odpowiedzialność inspektora jest ograniczona w czasie. Odpowiada wyłącznie za okres w którym sprawował kontrolę. Nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za nieprawidłowości budowlane, które powstały po jego kontroli.

Inspektor nadzoru budowlanego nie musi dbać o interesy inwestora. Jego zadaniem jest jedynie dbałość o przeprowadzenie budowy zgodnie ze sztuką budowlaną oraz aktualnym prawem.

d20nyqy
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d20nyqy