Trwa ładowanie...
ycipk-2gef7q
Kalkulatory Budowlane
kalkulatory budowlane

Na jakich zasadach można wycinać drzewa po zmianach przepisów?

Zmiany w ustawie o ochronie przyrody miała swoich zwolenników i przeciwników. Jeszcze przed lutym 2017 roku obowiązywało od wielu lat takie samo prawo dotyczące wycinki drzew i krzewów. Wcześniej było potrzebne pozwolenie na wycinkę większości gatunków. Obecnie ustawa o ochronie przyrody nabrała kompromisowego wydźwięku. Warto zapoznać się z nowymi normami prawnymi, a także kosztem związanym z usługą wycięcia drzewa.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Domyślny opis zdjęcia na stronę główną
Domyślny opis zdjęcia na stronę główną (East News, Fot: Justyna Rojek)
ycipk-2gef7q

Ustawa o ochronie przyrody

Rygorystyczne zasady uzyskania pozwolenia na wycinkę powodowały, iż usunięcia drzew na działce wiązało się ze skomplikowanymi formalnościami i wysokimi opłatami urzędowymi. Dlatego wiele osób rezygnowało z tego przedsięwzięcia lub dokonywało wycinki nielegalnie. Oczywiście wiązało się to z ryzykiem poniesienia bardzo wysokich kar finansowych za niekierowanie się przepisami.

W lutym 2017 roku weszła nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, w której pojawiły się z kolei dość anarchistyczne zapisy. Właściciele działek, a także samorządowcy, mogli bowiem dokonywać wycinki drzew bez zezwolenia. Każdy zapewne zapamięta ten okres jako dość rewolucyjny. Wielu mogło w końcu uporać się z drzewami, które od dawna były skazane na wycinkę. Dynamiczna wycinka drzew i krzewów odbyła się również w przy drogach publicznych oraz na terenach należących do miast i gmin.

ycipk-2gef7q

Usuwanie drzew bez zezwolenia wzbudzało wiele kontrowersji. Rzeczywiście w tamtym okresie dochodziło również do wielu nadużyć powodujących wycięcie starych drzewostanów, będących dobrem przyrodniczym naszego kraju.

Od 17 czerwca 2017 roku pojawiły się nowe przepisy, regulujące poprzednie zmiany. Obecnie wycinka drzew na działce, wedle norm prawnych, prezentuje się następująco:

“Art. 83a. 1. Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków – wojewódzki konserwator zabytków.
(...)
6. Niewyrażenie stanowiska w terminie 30 dni, a w przypadku przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – 60 dni, od dnia otrzymania projektu zezwolenia, o którym mowa w ust. 2a i 3 organ, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska, uznaje się za uzgodnienie zezwolenia.
(...)
Art. 83b. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu zawiera:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 par. 1 Kodeksu cywilnego;
2) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 par. 1 Kodeksu cywilnego;
3) zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4;
4) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
5) obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
a) posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,
b) nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
6) wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
7) miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu oraz wskazanie, czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
8) rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
9) projekt planu.
(...)
Art. 83f. 1. Przepisów art. 83 ust. 1 nie stosuje się do:
1) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25m2;
2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie ogrodowym w pasie drogi publicznej, na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
3a) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego”.

Pozwolenie na wycinkę drzew

ycipk-2gef7q

Mimo że większość gatunków drzew znajdujących się na działce można wyciąć bez zezwolenia lub po uprzednim uzyskaniu formalnej zgody, w niektórych przypadkach będziemy musieli uzyskać pozwolenie na wycinkę. Dotyczy to przede wszystkim drzew znajdujących się na terenach objętych ochroną bądź wliczających się do rejestru dłużników.

Nowe przepisy określają również potrzebę uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew, jeżeli chcemy jej dokonać w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Wycinka drzew na działce bez zezwolenia również jest możliwa. Z ustawy o ochronie przyrody wynika jasno, iż bez zezwolenia wycinka drzew jest możliwa, gdy obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza określonej wartości dla poszczególnych gatunków. Na przykład dla takich gatunków drzew, jak topola, wierzba, klon jesionolistny i klon srebrzysty, obwód pnia nie może przekroczyć 80 cm. Usunięcie drzew takich jak kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa oraz platan klonolistny nie mogą mieć pnia o obwodzie większym niż 65 cm. W przypadku pozostałych gatunków drzew ten wymiar nie może przekraczać 50 cm.

Jeżeli interesują Cię koszty wycięcia drzew, kliknij tu.

ycipk-2gef7q
Polub WP Dom
0
komentarze
Głosuj
Głosuj
0
Wow!
0
Ważne
0
Słabe
0
Straszne
Trwa ładowanie
.
.
.

ycipk-2gef7q

ycipk-2gef7q
ycipk-2gef7q